Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
25.11.2019
Otevírací doba
  PO : 8:00-15:00                                           ÚT : 8:00-15:00                                              ST : 8:00-15:00           ... číst celé
Zobrazit všechny novinky
 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Provozovatelem internetového obchodu www.europalivo.eu je:

EUROPALIVO s.r.o.
Vranovská 1976/28
251 01 Říčany
IČO: 27371662  DIČ: CZ27371662

vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109095

Tel.: 774 505 111


kontaktní email: europalivo@europalivo.cz

bankovní spojení: Unicredit bank 2108606134/2700

Úvodní ustanovení:

 1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EUROPALIVO s.r.o., se sídlem Vranovská 1976/28, 251 01 Říčany, identifikační číslo: 27371662, zapsané v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109095 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), která je uzavírána mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu www.shop.europalivo.cz.
 2. Tyto obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky http://www.europalivo.eu/www-shop-europalivo-cz a další související právní vztahy.
 3. Nedílnou součástí kupní smlouvy je ustanovení obchodních podmínek. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Odchylná ustanovení obchodních podmínek jsou možná sjednat v kupní smlouvě.

 

Registrace zákazníka:

 1. Při registraci na naší webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje, které jsou uvedené v uživatelském účtu, je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 3. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Uzavření kupní smlouvy:

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízejícího zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.

2.  Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

-  Objednaném zboží

-  Způsobu úhrady + údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je umožněnu kupujícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“ Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující neprodleně po odeslání objednávky obdrží do elektronické pošty potvrzení o přijaté objednávce.

4. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, které je prodávajícím zaslána kupujícímu do elektronické pošty.

6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

Odstoupení od kupní smlouvy:

 1. Kupující má právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno prodávajícímu nepoškozeno do čtrnácti (14) dnů a to ode dne odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno neopotřebené a nepoškozené, a je-li možné v původním obalu.
 3. Dle obchodních podmínek ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží, je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zdali vrácené zboží není poškozené nebo opotřebené.
 4. Po skončení lhůty na přezkoumání zboží, vrátí prodávající plnění do deseti (10) dnů, nejpozději do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění kupujícímu již při vrácení zboží kupujícím prodávajícímu.
 5. Je-li zboží vrácené kupujícím poškozené či opotřebené, kupující bere na vědomí, že prodávajícímu vzniká vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.
 6. Pokud je kupujícímu se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je tedy povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

Odpovědnost za vady, záruka:

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
 5. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 6. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění reklamace. Dále prodávající vydá kupujícímu pomocí e-mailu a SMS zprávy potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. V případě zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

Ochrana osobních údajů:

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

 

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop.
Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

ZPŮSOB DODÁNÍ

Zboží je odesíláno prostřednictvím dopravní společnosti. V případě, že jste na naší rozvozové trase budete o dodání informováni telefonicky nebo emailem.

Potvrzení objednávky:
Přijetí objednávky Vám bude potvrzeno e-mailem na adresu uvedenou při registraci. O vyřízení objednávky budete též informování e-mailem.

Dodací lhůty zboží:

skladem:

-   v případě OSOBNÍHO ODBĚRU v prodejním skladě ve VŠECHROMECH je možné zboží vyzvednout ihned, jakmile Vám přijde na mail výzva k odběru.

-   v případě ZASLÁNÍ přepravní službou zboží očekávejte do 2 pracovních dnů.

 

není skladem:

-   zboží které není skladem se pro Vás ihned objednává, budeme Vás kontaktovat telefonicky nebo emailem ohledně doby dodání

za předpokladu, že je dostupné u oficiálních distributorů v ČR. Tato doba je tedy orientační.

Většinou se tato doba pobybuje okolo 5-7 pracovních dnů.

 

Doprava

Balík od 1kg - 30kg Česká pošta - 196,-Kč/za jeden balík. Délka balíku nepřesahuje 180 cm nebo součet všech tří rozměrů nepřesahuje 240 cm. K ceně za balíky větších rozměrů je připočítán příplatek za Neskladné. Největší rozměr balíku nesmí přesáhnout 240 cm a součet všech tří rozměrů 300 cm

Doprava Geis -

 • Jeden kus = jedna zásilka
 • Max. hmotnost zásilky 50 kg
 • 2x výška + 2x šířka + délka < 3 m
 • Pro jednotlivé rozměry platí:
  • max. 80 cm šířka
  • max. 60 cm výška
  • max. 200 cm délka

Doprava od 1kg - 24 000kg EU-TRANS - cena vypočítána individuelně dle objednávky

 

ZPŮSOB PLATBY:

- platba v hotovosti při převzetí zboží

- bezhotovostní platba předem

PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCE

1) Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

2) Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle zákona č. 367/2000 Sb., prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodejce nevrací částku za dopravné a balné.

3) Prodávající se zavazuje osobní údaje které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

PRÁVA A POVINNOSTI NAKUPUJÍCÍHO

1) Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (dopravné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

2) Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

3) Odmítnutí zásilky, nevyzvednutí zboží:
Zákazníkovi je znovu nabídnuto opětovné zaslání objednávky, ovšem jen na proforma fakturu, přičemž musí znovu zaplatit dopravné. Zásilka je mu znovu zaslána až po obdržení platby. - Pokud zákazník odmítne toto opětovné zaslání, bude mu účtován manipulační poplatek ve výši 20% z výše objednávky, minimálně však 200,- Kč.
Zákazníkovi bude zaslána faktura se 14 denní splatností této částky, v případě neuhrazení bude tato částka penalizována.

OSTATNÍ USNESENÍ

Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu ihned prohlédnout a v případě zjištění vad, ihned informovat prodávajícího.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Otevírací doba:                                 

PO : 8:00-15:00                                            

ÚT : 8:00-15:00                                 

ST : 8:00-15:00                                  

ČT : 8:00-15:00

PÁ : 8:00-15:00  

SO : Zavřeno

NE : Zavřeno

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz